โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ (ถ่ายเล่นๆ)